ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Mηχανογραφηµένη έκδοση κοινοχρήστων δαπανών µε την ακόλουθη διαδικασία:

Z

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δίνει τηλεφωνικά στην εταιρεία τα έξοδα που προκύπτουν ώστε να κατανεµηθούν στα διαµερίσµατα της πολυκατοικίας.

Z

Με δική του εντολή (βάση πάντα του καταστατικού της πολυκατοικίας εάν υπάρχει) γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις.

Z

Στη συνέχεια παραδίδονται από την εταιρεία στον διαχειριστή της πολυκατοικίας ειδοποιητήρια πληρωµής και εξοφλητικές αποδείξεις για κάθε διαµέρισµα της πολυκατοικίας και τουλάχιστον δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις εκ των οποίων µία µένει στην πολυκατοικία µε ευθύνη του διαχειριστή και µία παραµένει στον διαχειριστή ως αρχείο.

Z

Οι ειδοποιήσεις πληρωµής διανέµονται από τον διαχειριστή στους ιδιοκτήτες – ενοικιαστές και οι εξοφλητικές αποδείξεις δίνονται από αυτόν µόνο όταν γίνει η εξόφλησή τους.

Z

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για όλες τις πληρωµές των δαπανών που αφορούν στην πολυκατοικία, εισπράττει τα οφειλόµενα κοινόχρηστα από κάθε ιδιοκτήτη ή µισθωτή και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου εσόδων και εξόδων της πολυκατοικίας και την φύλαξη των παραστατικών στην πολυκατοικία.

Z

Τα οικονοµικά στοιχεία βέβαια, υπάρχουν πάντα στα γραφεία µας.

'Εκδοση Κοινοχρήστων